https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาในเดือนสิงหาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 32 ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี พาครูอาจารย์และผู้บริหารองค์กร ลงพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ย้อนประวัติศาสตร์สมัยพ่อขุนรามคำแหงที่เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ณ จังหวัดสุโขทัย พร้อมทำบุญปล่อยปลาบึก จำนวน 299 ตัว ไถ่ชีวิตเป็นมหาทานครั้งที่ 309 ณ เกาะกลางรูปหัวใจ บริเวณทุ่งทะเลหลวง จ.สุโขทัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย และในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า “การร่วมบุญปล่อยปลานับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ โดยได้มีการศึกษาถึงระบบนิเวศของการอยู่อาศัยของสัตว์และพืช เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณรอบๆ โดยในครั้งนี้เป็นการปล่อยลูกปลาบึก จำนวน 299 ตัว ลงในทุ่งทะเลหลวง ซึ่งเป็นโครงการแก้มลิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการน้ำบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายาก ให้ดำรงอยู่ต่อไปไม่ให้สูญพันธุ์

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทิพยประกันภัย มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นในเรื่อง ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลักคือสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนั้น การลงพื้นที่เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนรอยความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย สามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาประวัติศาสตร์มาปรับใช้ อีกทั้งการทำกิจกรรมปล่อยปลาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และเป็นความเชื่อของชาวพุทธในเรื่องของการทำบุญไถ่ชีวิตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การทำบุญถวายเทียนพรรษา ก็เป็นการดำรงรักษาประเพณีที่ดีงามของศาสนาพุทธ นับว่าโครงการนี้ สามารถบูรณาการสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทยให้ดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ ให้เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาองค์กรของบริษัท”

 

Visitors: 4,079,435