https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

กตป., กสทช. และ มรภ.สวนสุนันทา จัดเสวนาวิชาการ “มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับของ กสทช.”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดการประชุมเสวนาวิชาการ (Seminar Forum) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผลการเตรียมการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K หัวข้อ “มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับของ กสทช.” เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรทัศน์ ตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

สำหรับจุดประสงค์ของการจัดการประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ ได้กล่าวว่า “ เพื่อเป็นการนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลการเตรียมการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 4K และระดมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีเสวนาวิชาการ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศ ภายใต้หัวข้อเรื่อง มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับของ กสทช.” โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของกสทช. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการ กสทช. โดยนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาและเปิดเผยรายงานให้ประชาชนทราบ

 

ตลอดการประชุมเสวนา ประกอบด้วยกิจกรรมภาคเช้าและภาคบ่าย ซึ่งมุ่งผลลัพธ์ในการร่วมระดมความเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ หัวหน้าโครงการ หรือในฐานะที่ปรึกษาดำเนินการฯ ให้เกียรติแนะนำโครงการเบื้องต้น พร้อมชี้แจงความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้ด้วย

 

ในกิจกรรมช่วงเช้า เป็นการนำเสนอ “ การทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 4K ของ ไทยพีบีเอส ” โดย คุณกันตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นทดสอบทดลองเพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่สำคัญในการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 4K ในพื้นที่จำกัด รวมไปถึงแผนการทดสอบทดลองในอนาคตที่จะครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด

Visitors: 4,079,438