https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย มอบประกันอุบัติเหตุอาสาสมัครมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากช้างป่า

ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ส่งมอบความห่วงใยให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพัชรสุธา คชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านเครือข่าย 5 จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมจัดกิจกรรมเติมแร่ธาตุในโป่งดิน เพื่อเป็นแหล่งอาหารช้างป่าและสัตว์ป่า ณ บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

 

ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิพยประกันภัยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทยมอบประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่อาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากช้างป่า รวมทั้งสิ้นจำนวน 710 คน ซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อคนอยู่ที่ 200,000 บาท โดยคุ้มครองในกรณีที่อาสาสมัครฯ ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บและส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทฯ จะรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เพื่อช่วยลดความสูญเสียแก่ร่างกายและชีวิต และเป็นหลักประกันที่มั่นคงช่วย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของอาสาสมัครผู้เสียสละ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยลดความสูญเสียและช่วยชุมชนอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างยั่งยืน

 

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และธนาคารได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการดูแลช้างและพัฒนาป่าธรรมชาติ รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่แนวกันชนระหว่างช้างป่าและชุมชน เพื่อสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกัน ล่าสุด ธนาคารร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านเครือข่ายใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ทำหน้าที่ดูแล เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย ช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ ทิพยประกันภัยได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และภาคีเครือข่ายรวมพลังกับชาวบ้านในชุมชนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมเติมแร่ธาตุในโป่งดินให้เป็นแหล่งอาหารช้างป่าและสัตว์ป่า เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารให้สัตว์ป่ามีอาหารที่สมบูรณ์ ส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุล สามารถเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ และเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน ชุมชน และสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องธรรมชาติที่เป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่า ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

 

Visitors: 4,080,121