https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

“ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 26” ศึกษาภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน สร้างเศรษฐีอย่างยั่งยืน

รับสมัคร ผู้บริหารการศึกษา ครูอาจารย์ทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้หลักสูตรพิเศษ สำหรับการเรียนการสอนเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ครบทุกมิติ ชมแนวทางการดำเนินงานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน ด้วยการลงพื้นที่ศึกษาโมเดลความสำเร็จของเกษตรกร ที่สร้างตัวเองอย่างยั่งยืน ณ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมปลูกมะลิสวนไม้ดอกไม้หอม ถวายแม่ของแผ่นดิน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย มูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.กาญจนบุรี

 

พร้อมกิจกรรมการทำ Workshop ถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา เรียนรู้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน Interactive Board Game จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และ อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กรต่อไป

 

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๒๖ จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี สำหรับผู้บริหาร ครูอาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านอื่นๆที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333 FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey LINE : The King’s Journey

 

Visitors: 4,080,112