https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ทิพยประกันภัยเข้าเฝ้า ถวายสักการะและรับประทานพร จาก “สมเด็จพระสังฆราช”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานให้ ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.  ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย และคณะฯ  เข้าเฝ้ากราบถวายเครื่องสักการะ กราบถวายปฎิทินพระพุทธนิรันตราย มิ่งมงคลปี ๒๕๖๖ และรับประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในอภิลักขิตสมัย วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Visitors: 4,080,115