https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของทั้งสองหน่วยงาน อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นผู้ลงนาม วัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและวางแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และเพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยการนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ สู่การขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมายและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เลขานุการกรม และนักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาคุณสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม และผลงานวิชาการด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็นความร่วมมือที่จะช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ และร่วมกันในการพัฒนางานด้านวิชาการ พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของคณะพยาบาลศาสตร์ และกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งจะขยายองค์ความรู้ออกไปในวงกว้าง ทั้งในชุมชน และสังคมไทยที่ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุทั้งนี้ได้มีการนำเสนอ “โครงการต้นแบบชุมชนร่วมพลังร่วมใจ รองรับสังคมผู้สูงวัยเขตเมือง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล วิศวกร นักจิตวิทยา นักมานุษยวิทยา สถาปนิก นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และพัฒนาสุขภาวะสังคมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยต่อไป

Visitors: 4,078,884