กรมวิทยาศาสตร์บริการได้การรับรองจากไต้หวัน

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดเผยว่า วศ. โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ได้รับการตรวจติดตามการรับรองผู้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 : 2010 ประจำปี 2565 จากหน่วยงานรับรอง Taiwan Accreditation Foundation (TAF) ประเทศ ไต้หวัน

 

ทั้งนี้ การประเมินตาม ISO/IEC 17043 : 2010 ตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองด้าน Testing และ Calibration ทั้งหมด 22 กิจกรรม แบ่ง เป็นสาขาอาหาร 4 กิจกรรม สาขาสิ่งแวดล้อม 6 กิจกรรม และสาขาฟิสิกส์และสอบเทียบ 11 กิจกรรม ซึ่งประโยชน์ของการได้รับรองการเป็นผู้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 : 2010 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญฯ

Visitors: 3,968,841