https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

สกสว. เผยแผนวิจัยสำคัญปีงบ 65 ตั้งเป้าแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

6 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)  บอร์ดบริหารการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบัน สกสว. ได้กำหนดแผนงานวิจัยโดยมุ่งเน้นใน 5 ประเด็นคือ การแก้ปัญหาความยากจน ด้านเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ สังคมสูงวัยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุ  เซลล์บำบัด  เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์  ชุดตรวจวินิจฉัยโรค  และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน  และด้านจีโนมิกส์ประเทศไทย

โดยในส่วนของการแก้ปัญหาความยากจนนั้น ได้ออกแบบแผนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองและช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำที่เป็นระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่เชื่อมโยงกับระบบความช่วยเหลือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  และเพื่อวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาคนจนกลุ่มเป้าหมายในการนำไปสู่การสร้างระบบความช่วยเหลือคนจน และการดำรงชีพอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยปัจจุบัน มีหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นหน่วยงานหลักสำคัญ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยและสนับสนุนงบประมาณ

ทั้งนี้แผนงานวิจัยดังกล่าว  มีกรอบการดำเนินงานครอบคลุมประเด็น การวิจัยระบบการคัดกรองและทวนสอบคนจนอย่างแม่นยำทั้ง 20 จังหวัดทั่วประเทศ  และการวิจัยการพัฒนาโมเดลการส่งต่อความช่วยเหลือ  การจัดการกระบวนการเรียนรู้ “นวัตกรรมแก้จนแบบเบ็ดเสร็จ” เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อคนจนที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการภาครัฐให้เข้าสู่ระบบสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรม  พัฒนาระบบการช่วยเหลือคนจนผ่านการสร้างโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ และเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตโดยสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่  สร้างระบบติดตามและประเมินผล การช่วยเหลือคนจนอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และพัฒนากลไกประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายผ่านกรรมการบริหารแผนงานทั้งในระดับชาติ และระดับปฏิบัติการเพื่อคุมเป้าและขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมายการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับคือการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืนโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได้สำหรับคนจน   ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลคนจนเชิงลึกที่มีความแม่นยำครอบคลุมทุกมิติที่ส่งผลต่อความยากจน  ได้ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับระบบความช่วยเหลือภาครัฐเอกชนและประชาสังคม ดำเนินการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย  สร้างระบบและกลไกในการส่งต่อข้อมูลความช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จ และส่งต่อข้อมูลความช่วยเหลือคนจนผ่านระบบสงเคราะห์ภาครัฐและเอกชนโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Visitors: 4,080,552