https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

รพ.ธนบุรี 2 ก้าวสู่มิติใหม่ของการวินิจฉัยโรคด้วย CT Scan 443 Slices

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ก้าวสู่มิติใหม่ของการตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยเครื่อง "CT Scan 443 Slices" ช่วยให้แพทย์สามารถนำมาประกอบการวินิจฉัยโรคและตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น  ภาวะเลือดออกในสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ  ประเมินความผิดปกติโรคปอด พร้อมด้วยเทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการจัดท่าผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ ความละเอียดของภาพคมชัด สามารถตรวจวินิจฉัยอวัยวะส่วนต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย นอกจากนี้ เครื่อง CT Scan 443 Slices ยังมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะสามารถลดปริมาณรังสีที่คนไข้จะได้รับถึง 82 %  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและวางแผนการรักษาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกเอกซเรย์

อาคาร 1 ชั้น 1 โทร.02 487 2100 ต่อ 1270,1271

อาคาร 2 ชั้น 1 โทร.02 487 2100 ต่อ 5142, 5143

หรือ Facebook : Thonburi2 Hospital โรงพยาบาลธนบุรี 2 และ www.thonburi2hospital.com 

Visitors: 4,078,862