GPI ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายยุทธ วรฉัตรธาร (ที่4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา (ที่4จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI  และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในส่วนที่เหลือสำหรับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ที่อัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2562 ไปแล้วในอัตรา 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ ในปี 2562 ในอัตรารวม 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108 ล้านบาทหรือ 94.86% ของกำไรสุทธิในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

Visitors: 3,969,912