https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 7 เปิดรับสมัครคุณครู อาจารย์ทั่วประเทศ ร่วมสืบสานปณิธานปลูกป่าในใจคน แก้ปัญหาคนกับช้างอย่างยั่งยืน

โอกาสของครู อาจารย์ ทั่วประเทศไทยมาถึงแล้ว ! กับการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย สนุก ประทับใจ ได้ความรู้ต่อยอดสู่ลูกศิษย์ ผ่านโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ครั้งที่ 7 ณ โครงการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563    (2 วัน 1 คืน) พร้อมร่วมกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และซึ่งเป็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริกว่า 4,741โครงการ ตลอดรัชกาล 70 ปี

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิธรรมดี โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยมีจุดประสงค์ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าคณาจารย์ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ได้ซึมซับและเข้าใจในศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “ศาสตร์พระราชา” พร้อมร่วมกันสร้างการต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนต่อไป 

ร่วมเรียนรู้ต้นแบบแนวคิด “ขาดทุนคือกำไร” กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของคนในชุมชนอำเภอกุยบุรี ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยการนำสัปปะรด มาผลิตเป็นกระดาษใบสับปะรด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ปี 2559 เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน กิจกรรมมอบถุงยังชีพ กองบุญ “ ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด” ให้กับครอบครัวจาก 3 หมู่บ้าน และการมอบหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน จากโครงการปันความรู้สู่สังคมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ และโรงเรียนบ้านรวมไทย พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ     ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และสืบสาน ต่อยอด ตามรอยพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมสุดพิเศษกับการถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยเกมกระดาน (Board game) โดยนายอดุลย์ ดาราธรรม วิทยากรจิตอาสา จากสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส (TRAFS)

คุณครู และอาจารย์ ผู้สนใจร่วมโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 7 ณ โครงการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 (2 วัน 1 คืน) สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด 30 ท่าน)  ผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3cXLkeo พร้อมทั้งดูรายละเอียดการเดินทางและชมภาพบรรยากาศโครงการครั้งที่ผ่านมา หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณจันทร์จิรา โทร. 086 416 8823  

 
Visitors: 4,080,557