ผู้ป่วยโรคไต ดูแลตัวเองอย่างไรช่วง COVID-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักในด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยทั้งของตนเองและของส่วนรวมมากขึ้น เนื่องจากการรักษาสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ที่สามารถป้องกันตนเองจากไวรัสได้

พญ.ผ่องพรรณ ทานาค อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคไตโรคปอด โรคหัวใจ มีโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อได้ง่ายกว่า และมีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่แข็งแรง ซึ่งผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จัดเป็นกลุ่มที่จะต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดโดยโรคไตเรื้อรัง ที่อยู่ในระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 5 รวมถึงผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดและผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ถือเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้

1.สำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกเลือดให้มารับบริการตามนัดหมาย หากมีไข้ หรือมีอาการของไข้หวัดให้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้ารับบริการ

2.ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและสำรองยาไว้อย่างน้อย 2 - 4สัปดาห์

3.ปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านการรักษาสุขอนามัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 เช่น ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน  หลีกเลี่ยงสถานที่หนาแน่น  รักษาระยะห่างจากผู้อื่น และพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุด

4.สำหรับการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคไตจะไม่เหมือนกับคนทั่วไป ให้ปรึกษากับอายุรแพทย์โรคไตที่ดูแล ว่าผู้ป่วยแต่ละท่านควรจะรับประทานเนื้อสัตว์ได้วันละเท่าไร ดื่มน้ำวันละเท่าไร ผัก ผลไม้ชนิดใดที่ควรรับประทานหรือไม่ควรรับประทาน

5. การพักผ่อนควรต้องพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้า และควรออกกำลังกายตามความเหมาะสม

            ทั้งนี้หากผู้ป่วยโรคไตสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเคร่งครัด ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็สามารถลดความเสี่ยง และปลอดภัยจากโรคระบาดได้

Visitors: 3,968,905