ITAP สวทช. เดินหน้าโครงการชนชราแห่งอนาคต หนุนผู้ประกอบการพัฒนาระบบ AI ช่วยผู้สูงวัยตัดสินใจด้านอสังหาฯ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ดำเนิน “โครงการชนชราแห่งอนาคต” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้อง นำเอาโอกาสความท้าทายในเรื่องสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มาสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยหนึ่งในผู้ประกอบการโครงการฯ ด้านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ บริษัท สุขสบาย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ เป็นระบบ AI เสมือนที่ปรึกษาสถาปนิก ประเมินข้อมูลได้มากขึ้นเร็วขึ้น พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นเจ้าของโครงการและผู้เกษียณอายุที่ต้องการที่พักอาศัยได้อย่างว่องไวเหมาะสมและได้มาตรฐานสากล

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม ITAP สวทช. และหัวหน้าโครงการชนชราแห่งอนาคต กล่าวว่า โครงการชนชราแห่งอนาคต (New Aged Citizens) เป็นโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ โอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาถึง นำมาพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่ชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกาย งานออกแบบที่ตอบสนองชีวิตในวัยชรา และการเชื่อมต่อโลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล ที่ทำให้ผู้สูงอายุยังเป็นบุคลากรที่เปี่ยมด้วยทักษะความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะเป็นกลไกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทย เป็นองค์ความรู้พัฒนาธุรกิจใหม่พร้อมไปกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งโปรแกรม ITAP สวทช. ร่วมดำเนินกับอีก 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ TCDC, FABLAB Thailand, สกสว., INNOTECH มหิดล และ มจธ. โดย ABLE lab และ Future Living Lab

 

“จากโอกาสในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนอาคารที่พักอาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย และยกระดับความเป็นอยู่ดีของสังคมไทย นำมาสู่โมเดลธุรกิจเพื่อรอบรับสังคมผู้สูงอายุของบริษัท สุขสบาย (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ต้องการพัฒนา ‘ระบบช่วยในการตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ’ โดยบริษัทคาดหวังที่จะเป็นผู้ประกอบการรายแรก ๆ ของประเทศไทย ฉะนั้น โปรแกรม ITAP สวทช. จึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการชนชราแห่งอนาคต ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบของบริษัท และศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ พร้อมรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองใหญ่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อบนฐานของความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมพร้อมได้ฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ รวมถึงบริษัทได้เรียนรู้การวางระบบโครงสร้างและการเชื่อมต่อบนเว็บแอปพลิเคชันด้วย” หัวหน้าโครงการชนชราแห่งอนาคต สวทช. กล่าว

นางสาวสุชาดา เกษมทรัพย์ Founder / Architect บริษัท สุขสบาย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากโปรแกรม ITAP สวทช. เนื่องจากงานของบริษัทซึ่งสถาปนิกที่ทำงานอยู่ มีโครงการออกแบบบ้านเกษียณอายุสำหรับชาวต่างชาติที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้ว ทำให้รับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่คนเกษียณชาวต่างชาติต้องพบเจอ และเกณฑ์ที่จะช่วยในการตัดสินใจซื้อบ้านและการเลือกทำเลที่ผู้เกษียณอายุอยากใช้ชีวิตอยู่ รวมถึงประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงมีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท โดยต้องการพัฒนาระบบ AI ที่เป็นเหมือนกับที่ปรึกษาสถาปนิกเพื่อให้สามารถประเมิน (Evaluate) ข้อมูลได้มากขึ้นและเร็วขึ้น พร้อมยังให้คำแนะนำ (Recommendation) ที่เหมาะสม กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้ใช้บริการ ทั้งที่เป็นทั้งเจ้าของโครงการ และผู้เกษียณอายุที่มีความต้องการที่พักอาศัยได้อย่างว่องไวเหมาะสมและได้มาตรฐานสากล และด้วยการเข้าร่วมโครงการชราแห่งอนาคต พร้อมได้รับสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และด้านเงินทุนจากโปรแกรม ITAP สวทช. ทำให้โครงการที่เกิดมาจากไอเดียสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้

“ระบบช่วยในการตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาขึ้นในช่วงระยะแรก เป็นการรวบรวมโครงการสถาปัตยกรรมสำหรับผู้เกษียณอายุ เพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม เป็นเว็บไซต์ที่ประมวลผลฐานข้อมูลด้วยระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมากได้ในอนาคต เกิดเป็นนวัตกรรมสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรมให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนของประเทศในอนาคตได้ต่อไป ซึ่งระบบนี้บริษัทคาดหวังว่า https://sooksabuy.co/ จะเป็นแพลตฟอร์มการบริการที่สามารถตอบโจทย์ตลาดผู้สูงอายุซึ่งเป็นหนึ่งในกระแสหลักของโลกอยู่แล้ว และยิ่งหลังจากเหตุการณ์ COVID-19 ด้วยแล้ว คาดว่าจะยิ่งมีผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติเลือกมาอยู่ที่ประเทศไทยมากขึ้น ดังเห็นได้จากบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงและเข้าถึงได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ”

ด้านผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP นางสาวกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ บริษัท แชสซีพลัสอินฟิล จำกัด (FABLAB Thailand) กล่าวเสริมว่า โครงการชนชราแห่งอนาคต เป็นจุดที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสแปลงแนวคิดและข้อมูลที่มีสู่ต้นแบบ เพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย หรือเห็นประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยในช่วงอายุของผู้สูงอายุขณะนี้ซึ่งจะเป็นชนชราแห่งอนาคต ในการดำเนินโครงการฯ จึงได้เน้นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นกลุ่มที่เชื่อมต่อตลาดสุขภาพและวิถีชีวิต (lifestyle) ที่นำเอาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เข้ามาผสมผสานกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
Visitors: 3,894,028