TIP ส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย   ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท.โทรคมนาคม ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัยไวรัส COVID – 19 กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฎิบัติหน้าที่ ช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 อยู่ในขณะนี้  โดยมี ผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมรับมอบ ณ กสท.แจ้งวัฒนะ

Visitors: 3,893,007