TIP ส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID -19) ให้กับ ดร.รักษ์  

วรกิจโภคาทร  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ซึ่งกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองครอบคลุม กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดย ดร.รักษ์และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้จัดสรรงบประมาณส่วนตัว เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพนักงาน ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในขณะนี้  ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

Visitors: 3,890,299