https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

ความร่วมมือ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ในการนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาศึกษาวิจัย ใช้ประโยชน์ เพื่อยับยั้งไวรัสโควิด-19

นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า ความร่วมมือการนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาใช้ประโยชน์ เพื่อยับยั้งไวรัสโควิด-19  ในครั้งนี้ เป็นการบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในการต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม 

 จากข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจร สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ต้านการอักเสบ ช่วยลดไข้ และสามารถต้านเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อโรคซาร์สได้ จากการศึกษาการจับกันของโมเลกุลยากับเชื้อไวรัสโควิด-19 จากโครงสร้าง 3 มิติของยาและเชื้อ (Molecular docking) พบว่าสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรน่าจะมีศักยภาพในการช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโคโรนาเข้าเซลล์และป้องกันการแบ่งตัวของโคโรนาไวรัสได้ จึงทำให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงข้อสันนิษฐานในครั้งนี้  

อีกทั้งเป็นการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม  โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สนับสนุนงบประมาณ ค่าตอบแทนอาสาสมัครในโครงการวิจัย และดำเนินการกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 จากตัวอย่างเลือดของอาสาสมัคร องค์การเภสัชกรรมจัดหายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตามปริมาณความต้องการที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

หากการวิจัยแสดงว่าฟ้าทะลายโจรมีผลต้านไวรัสโควิด-19 จะได้มีการปรึกษาหารือกับกรมควบคุมโรคถึงความเป็นไปได้ในการใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสแผนปัจจุบัน และการศึกษาวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยต่อไป แต่หากผลการทดสอบไม่พบฤทธิ์ไวรัสโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรก็ยังใช้ในการเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัดและแก้ไข้ เจ็บคอได้ต่อไป รวมทั้งอาจศึกษาวิจัยสมุนไพรอื่นที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต

Visitors: 4,078,847