https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

1 มีนาคม 2563 วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2020 ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงแค่ไม่ได้ยิน

การสูญการได้ยินเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย นานาประเทศร่วมกันรณรงค์เรื่องการฟังอย่างปลอดภัย (Make listening safe)ในประเทศที่กำลังพัฒนามีจำนวนผู้ป่วยที่สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว  ประเทศไทยมีผู้ป่วยและผู้พิการทางการได้ยินสูงเป็นอันดับสองของผู้พิการทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าสู่ภาวะผู้สูงวัย ทำให้อัตราผู้ที่มีปัญหาการได้ยินสูงมากขึ้น ส่งผลกระทบในทุก ๆ ด้าน เช่น การได้ยิน การสื่อสาร การแยกตัวออกจากสังคม ซึมเศร้า โรคหลงลืม และสมองเสื่อม  มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ในเด็กทารกที่มีปัญหาการได้ยินจะกระทบพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร การเรียนรู้ การเข้าสู่สังคม และขาดโอกาสต่างๆในชีวิต ในวัยรุ่นและวัยทำงานที่อยู่ในสถานที่มีเสียงดังมาก การฟังเพลง การเล่นเกมส์ โดยใช้หูฟังนานส่งผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยินจากเสียงที่ดัง

ประเทศไทยมีประชาชนเป็นโรคประสาทหูเสื่อมถึงร้อยละ  15 (ประมาณ  9 ล้านคน) นับเป็นปัญหาใหญ่ในการแก้ไขฟื้นฟูความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งใช้งบประมาณสูงมาก  ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพ ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน  และการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ชะลอการเกิดโรคประสาทหูเสื่อม และเร่งฟื้นฟูการได้ยินเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นปกติสุข  นับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนของประเทศไทย 

ราชวิทยาสัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย (The Royal College of Otolaryngologists Head and Neck Surgeons of Thaland) ตระหนักถึงความสำคัญของการสูญเสียการได้ยินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย  โดยปีนี้ราชวิทยาลัยโสตฯ ร่วมกับกรมการแพย์ สถาบันทางการแพทย์ทั้งในสังกัดภาครัฐ เอกชน และองค์การอนามัยโลก ได้ร่วมรณรงค์การป้องกันการสูญเสียการได้ยินและร่วมจัดงาน"วันการได้ยินโลก ปี 2563 " "World Hearing Day 2020" ภายใต้คอนเซ็ปต์"การได้ยินคือชีวิต"(Hearing for life) ณ ลานใต้ตึกนวัตกรรม 400 ล้าน อาคารศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฆ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร  ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 น. โดยมีการรณรงค์การดูแลรักษาการได้ยิน การป้องกัน บริการตรวจสุขภาพ เจาะน้ำตาลในเลือด ตรวจทางหู คอ จมูก ตรวจการได้ยิน การให้ความรู้โดยแพทย์หูจมูกจากสถาบันต่างๆ แก่ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Visitors: 4,078,851