TIP ปันให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 84 มอบทุนการศึกษา และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมอบ หมวกนิรภัย แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย จัดโครงการ “TIP ปันให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 84” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“TIP ปันให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 84” ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดเลย และรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยโดยมอบหมวกนิรภัยให้กับน้องๆเพื่อสวมใส่เวลาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังได้มอบ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์พัฒนาทักษะทางการศึกษา รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ อีกด้วย ณ ภูดารารีสอร์ท จังหวัดเลย

โดยในปีนี้ได้มี โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ที่เข้ารับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย, โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย, โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่, โรงเรียนบ้านร่องไผ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ และโรงเรียนบ้านโป่งกวาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ

Visitors: 3,767,462