งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ภาคกลางและภาคตะวันออก “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการยกระดับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เพื่อก่อให้เกิดการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรทดแทนพืชเศรษฐกิจเดิม ให้เป็นสินค้านวัตกรรม สามารถแข่งขันในตลาดโลก ก้าวไกลสู่ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการภายในประเทศ สำหรับในปี 2562 – 2565 ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยร้อยละ 20

โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการด้วยกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย นายทะเบียนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย สถานบริการสุขภาพ องค์กรระดับท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งภาคเอกชนในการเป็นเจ้าภาพจัดวิชาการและนิทรรศการภายใต้โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาค เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก ระดับภาคโดยมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจแข็งแรง” 

ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เลือกให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าจังหวัดสระบุรีเป็นเมืองสมุนไพรประจำเขตสุขภาพที่ 4 และมีความพร้อมทั้ง/ทางด้านต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำผลงานผลิตภัณฑ์ต่างมาต่อยอดไปยัง งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ ตลาดการค้าระดับประเทศได้ไปสู่ระดับสากลอีกด้วย

ด้านนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร  นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล”

โดยเน้นให้มีการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจาก 24 จังหวัดภาคีเครือข่าย ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก พร้อมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย 24 จังหวัด มาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการถ่ายทอดและสืบสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยมีกิจกรรมภายในงาน เช่น บูธหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน, บูธวิชาการนวัตกรรม ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย 24 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก, บูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ, นิทรรศการโครงการศาสตร์พระราชา จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี, และการเสวนา กัญชาทางการแพทย์แผนไทย , พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ,โครงการพระราชดำริ โดย กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ในด้านเครือข่ายการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและใช้เป็นแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรในระดับชุมชน/สถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ รวมทั้งเกิดความร่วมมือจากการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้อย่างมีประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรเชิงเศรฐกิจได้

 

Visitors: 3,767,478