กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 “ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม กรอ. พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่มอบ 68 รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย

(9 กันยายน 2562) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เตรียมจัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) ปีที่ 27 รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยิ่งใหญ่ เผยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในปีนี้จำนวน 68 รางวัล พร้อมรางวัลชมเชย 12 รางวัลจากผู้สมัครทั้งสิ้น 222 ราย

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รางวัลอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Award) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความวิริยอุตสาหะในการพัฒนาการประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ขณะเดียวกันการมอบรางวัลอุตสาหกรรมเป็นการตอกย้ำนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาจากนโยบายหลักของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยเพื่อก้าวสู่การเป็น“ประเทศไทย 4.0”  

“รัฐบาลได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มการค้าโลก เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้”

นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบแนวทางการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  พร้อมส่งเสริมภาคธุรกิจและ SMEs ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ IoT (Internet of Thing ) เพื่อเพิ่มการผลิต/ลดต้นทุน 

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต ก้าวไกล อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

โดยมีแผนการดำเนินงานสำคัญ 5 ด้าน คือ

1) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเกษตร (Agricultural Driven Economy)  

2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 มุ่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

3) การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 (Factory 4.0 & Sustainable Development) การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ Factory 4.0 การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน (Circular Economy)  

4)  การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion) การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนานิคมฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการผลิต 

5) การปรับแนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติงานในการให้บริการของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ให้สอดรับกับรูปแบบการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ (MOI Transformation)   

นายธีระยุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานมอบรางวัลอุตสาหกรรม นับเป็นโครงการสำคัญที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้นับเป็นปีที่ 27 แล้ว เนื่องด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกิดความมุ่งมั่น พยายามในการพัฒนาธุรกิจและผลประกอบการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นการส่งผลดีทั้งต่อผู้ประกอบการเองและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวมอีกด้วย

 สำหรับผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะทำงานพิจารณาคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562  มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในปีนี้รวม 68 ราย จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 222 ราย ดังนี้ 

 1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister’s  Best Industry Award) จำนวน 1 รางวัล  คือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

 2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s  Industry Award) จำนวน 46 รางวัล แบ่งเป็น 8 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทการเพิ่มผลผลิต จำนวน 4 รางวัล ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รางวัล ประเภทการบริหารความปลอดภัย จำนวน 3 รางวัล ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จำนวน 9 รางวัล ประเภทการจัดการพลังงาน จำนวน 3 รางวัล  ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 2 รางวัล ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จำนวน 14 รางวัล และประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 10 รางวัล

 3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister’s  Small and Medium Industry Award) จำนวน 21 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทการบริหารจัดการ จำนวน 3 รางวัล ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 9 รางวัล ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัล และประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล จำนวน 5 รางวัล           

 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณามอบรางวัลชมเชย ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 12 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

“การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดังกล่าว นอกจากเพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของภาคอุตสาหกรรมแล้ว ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกราย ยังมีโอกาสได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงองค์กรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าไปพิจารณาคัดเลือก ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญอีกประการของกระทรวงฯ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานในการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตอีกด้วย พร้อมกันนี้ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ยังได้มีมติให้เพิ่มรางวัลประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นอีก 1 ประเภท” นายธีระยุทธ กล่าวทิ้งท้าย 

สำหรับการจัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้สมกับการเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม  โดยปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดงานดังกล่าว มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในวันและเวลาดังกล่าว

Visitors: 3,890,172