https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision

จังหวัดนนทบุรีเปิดงาน “ถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ” โชว์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์

เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผุดโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชู 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เช็คอินกรีนโร้ด พร้อมกันทั่วประเทศ หนุนยกระดับพรรณไม้อำเภอบางใหญ่ส่งออกระดับโลก

วันนี้ (22 กรกฎาคม) ที่ ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงิน (ซอยวัดพระเงิน) เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ร่วมกับ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เปิดงาน “โครงการถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหน่วยงานราชการ และเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และโครงการจิตอาสาอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 โครงการ โดยโครงการถนนพรรณไม้งามเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

นายชลธี ระบุว่า โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายให้ทุกอำเภอ คัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอหรือจังหวัด ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นถนนและบาทวิถี ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย หรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด เช่น ปลูกต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นต้น จัดระเบียบสายไฟฟ้า ป้ายโฆษณา และให้จิตอาสา รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชน รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแล รักษา ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการได้ดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นายชุ้น ณัฐเดช  กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า อำเภอบางใหญ่ ได้คัดเลือกพื้นที่ถนนบางม่วง-บางคูลัด (ซอยวัดพระเงิน) ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เป็นพื้นที่และหน่วยงานในการดำเนินโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ระดับอำเภอ โดยอำเภอเห็นว่าประชาชนส่วนมากในเส้นทางนี้    มีอาชีพผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์

นายอำเภอบางใหญ่ ระบุว่า จะเห็นได้ว่าตามเส้นทางถนนกาญจนาภิเษก มีตลาดไม้ดอกไม้ประดับหลายแห่ง และในซอยวัดพระเงินเองก็มีตลาดขายส่งไม้ดอกไม้ประดับหลายแห่ง เป็นต้นว่า ศูนย์พันธุ์ไม้วัดพระเงิน ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงิน สวนสีสันต์พันธุ์ไม้ ร้านกิมกวนฮง ที่ผลิตและจำหน่ายต้นไม้ราคาส่ง ต้นไม้สวย และบริการดี และในตำบลบางม่วงก็ได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

นายสุพจน์ ธูปแพ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง กล่าวว่า เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดงานสำคัญนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยหลักเรามีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ

1.ปีนี้นับเป็นปีมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ตามโบราณราชประเพณี กิจกรรมจัดงานครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเฉลิมฉลองใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่สำคัญยิ่งของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งประชาชนในจังหวัดนนทบุรีด้วย

2.กิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นการส่งเสริมส่งเสริมอาชีพชุมชน เพราะในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ขณะนี้ถือเป็นแหล่งสำคัญของพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่ และอาชีพที่สำคัญของคนในพื้นที่ สร้างรายได้เข้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง

3.ในส่วนของพื้นที่กำลังเดินหน้าไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนที่ จ.นนทบุรี ซึ่งสะดวกสบายมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ เพื่อมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิด ให้เป็นจุดแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของประเทศ

4.ถือเป็นการสร้างบรรยากาศ ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยเฉพาะถนนหนทาง ให้มีบรรยากาศร่มรื่นเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรืออาจจะเรียกว่า “เช็คอินกรีนโร้ด” ถนนหนทางสีเขียวน่ามอง สบายตาสร้างความสุขให้กับผู้สัญจรไปมาทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้เกิดกระแสรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไว้ ขณะเดียวกันคนในท้องถิ่นเองก็ได้รับประโยชน์จากงานดังกล่าวที่ได้โชว์ของดีของเด่นของคนในชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพันธุ์ไม้หายาก สินค้าโอท็อป การแสดงศิลปวัฒนธรรมให้เผยแพร่ได้รับรู้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ท้องถิ่นของเรา” นายสุพจน์ ระบุ

ด้านนายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ ประธานชมรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี กล่าว่า ตลาดขายส่งต้นไม้ซอยวัดพระเงินถือเป็นตลาดต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่ขายส่งกันถูกที่สุดในย่านบางใหญ่และใกล้เคียง ทั้งนี้ ตลาดส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทยถือว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นตลาดทั้งในแถบยุโรป หรือในเอเชียด้วยกัน สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับของประเทศ ซึ่งเราควรพัฒนาต่อยอดการตลาดพันธุ์ไม้จากการจัดงานครั้งนี้ สู่การพัฒนาเกษตรของพื้นที่ ให้มีทักษะข้อมูลความรู้ในการปรับตัวและเดินหน้าสู่การพัฒนาสร้างสรรค์สร้างมูลค่าของผลิตผลพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เชื่อมโยงสู่การถ่ายทอดเรื่องราวการเพาะพันธุ์ไม้ โดยฝีมือคนไทย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ส่งออกไปทั่วโลก

ขณะที่ นายปรีชา ก๋งเอม ตัวแทนกลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับในตำบลบ้านบางม่วง กล่าวว่า ในพื้นที่ดั้งเดิมของตำบลบ้านบางม่วงชาวบ้านประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวนผลไม้ จนเมื่อปี 2536 ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทำให้พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับได้มีผู้ประกอบการขายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่สนามหลวง บางบำหรุ ได้ย้ายมาในพื้นที่ซอยวัดพระเงิน ที่เป็นตลาดต้นไม้ในขณะนี้ เพื่อมาขายต้นไม้ ซึ่งผลประกอบการค่อนข้างดีและได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ ชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรทำนา ทำสวนเป็นหลักจึงเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเพาะไม้ดอกไม้ประดับด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นลักษณะไม้กระถาง โดยใช้ระบบไม้ถุงซื้อจากคลอง4 และ คลอง 5 จ.ปทุมธานี เพาะเป็นไม้กระถางปักหลักขายในซอยวัดพระเงิน ซึ่งปัจจุบันได้เป็นแหล่งส่งออกไม้ดอกไม้ประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค. 2562 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานดังกล่าว

 

 

 

 

Visitors: 4,078,861