“ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019” งานหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำครบทุกบริบท ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ไทยวอเตอร์ 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ดีสำหรับอนาคต  โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน อาทิ  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประปานครหลวง (กปน.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม -กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ ร่วมจัดงาน  ณ ห้องนิทรรศการ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ประเทศไทย ประธานการจัดงาน กล่าวว่า ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสีย  เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในประเทศไทย  และประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเดินหน้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  มาตรการด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสีย  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งเรียนรู้ คู่ขนานไปกับการพัฒนาองค์ความรู้  ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมบริบทอื่นๆ เพื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง  

ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค  โดยจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5  ภายในงานจัดแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทาง  เกี่ยวกับน้ำครบวงจรกว่า 1,000 แบรนด์ จาก 35 ประเทศ โดยมี 7 พาวิเลียนนานาชาติจากประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ จีน เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และ อินเดีย ร่วมนำเทคโนโลยีจัดการน้ำเสีย  และการรีไซเคิล  การจัดการน้ำดี การกำจัดของเสีย-อันตรายที่ปนเปื้อนกับน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมี  การใช้เทคนิคการกรองขั้นสูง เทคโนโลยีแปลงของเสียเป็นพลังงาน ด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ  กระบวนการไนตริฟิเคชั่น กระบวนการกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ  และยังมีอุปกรณ์ติดตามผลและตรวจสอบอื่น ๆ มาจัดแสดงภายในงาน

นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมนานาชาติ วอเตอร์ ฟอรั่ม 2019 (Water Forum 2019)  โดยความร่วมมือระหว่าง  หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบำบัดของเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆด้านน้ำ  การบำบัดน้ำ นวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีเพื่อการผลิตน้ำประปา  สำหรับเมืองและน้ำสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม โดยมีผู้มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศ เกาหลี  ญี่ปุ่น  ร่วมกับผู้ชำนาญการของประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  และ การสัมมนาอีกหลายหัวข้อ  อาทิ สัมมนาวิชาการ  หัวข้อ การใช้แบบจำลองทางชลศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการระบบส่งและจ่ายน้ำ โดยการประปานครหลวง  หัวข้อ Factory 4.0 สู่อนาคตอุตสาหกรรมไทย เรื่องเทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม และการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน ฯลฯ 

งานไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 (Thai Water Expo 2019) งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค จะจัดขึ้นพร้อมกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASE) 2019  งานแสดงนิทรรศการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในอาเซียน ทั้งด้านพลังงานทดแทน  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า  โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 3,890,307