ไทยเตรียมส่งไม้ต่อเกาหลีจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10

ไทยเตรียมส่งไม้ต่อเกาหลีจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10

ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ซึ่งรัฐสภาไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด ระหว่างวันจันทร์ที่ 12-14 พ.ย.61 ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดย  Hon. Ms. Ewa Thalen Finne ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภา จากนั้น เป็นการแนะนำประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาคนใหม่ คือ นายธำรง  ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากประเทศไทย และรองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภา อีก 3 ประเทศได้แก่  Hon. LEE Ju Young จากสาธารณรัฐเกาหลีรองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภา คนที่หนึ่ง  Mr. Taher Al Junaibi จากรัฐสุลต่านโอมานรองประธานสหภาพรัฐสภา คนที่สอง และHon. Florence Matua จากสาธารณรัฐเคนยารองประธานสหภาพรัฐสภา คนที่สาม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่าง จำนวนทั้งสิ้น 13 คน จาก 13 ประเทศ

จากนั้นเป็นการประชุมเต็มคณะในหัวข้อ “การทบทวนกิจกรรมของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกเพื่อการพัฒนาลูกเสือในอนาคต” (Review of WSPU Activities for Future Scouting Development) โดย นาย Steve Kent กรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (ประเทศแคนาดา)ซึ่งกล่าวถึงการที่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกได้มีการประชุมและมีเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่สำคัญนับตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรการประชุมเมื่อปี 2534 ดังนั้น ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 จึงควรย้อนกลับไปพิจารณาถึงกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวคิดริเริ่มที่ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกิจการลูกเสือ อีกทั้งได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสะท้อนกิจกรรมและเสนอแนะทิศทางขององค์กรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงประเด็นทางนิติบัญญัติเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ชัดเจนเพื่อสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น อันเป็นหัวใจสำคัญของพันธกิจของการลูกเสือ ทั้งนี้การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 10 จะมีขึ้นในปี 2565 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นายธำรง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับเลือกให้เป็นประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภากล่าวว่า การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ได้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งได้เสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันระหว่างสมาชิกสหภาพลูกเสือ รัฐสภาโลก และระหว่างสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกกับองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ “ปฏิญญากรุงเทพ” เรื่องบทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้รัฐสภาและรัฐบาลทุกประเทศ สนับสนุนแผนงานระดับชาติของตน โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ รัฐบาล สมาคมลูกเสือรัฐสภาแห่งชาติ และองค์กรลูกเสือแห่งชาติ เกี่ยวกับการดำเนินงานและ การติดตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 โดยมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายที่ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียมกัน  การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ ทางบก  สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ที่จะได้ร่วมกันผลักดันให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  

Visitors: 289,633