รัฐสภาไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกครั้งที่9

รัฐสภาไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกครั้งที่ 9

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 และประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) นายธำรง ทัศนาญชลี สมาชิก สนช. ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 และพลเอก กิตติ อินทสร สมาชิก สนช. ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “บทบาทของรัฐสภา ในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยจะมีการประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นต่าง ๆ จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ บทบาทของรัฐสภาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การมีส่วนเกื้อหนุนของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการลูกเสือและบทบาทภาครัฐสภาในการผสานพลังความพยายาม เพื่อสนองตอบต่อประเด็นท้าทายของโลก  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มุ่งหวังให้ที่ประชุมตระหนักถึงศักยภาพของรัฐสภาในการสนับสนุนการลูกเสือเพื่อดำเนินการในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  และจากการที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ทำให้สามารถสร้างความร่วมมือและมติที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมจะนำไปสู่การปฏิบัติของแต่ละประเทศ รวมทั้งนำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป 

ทั้งนี้สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout Parliamentary Union: WSPU) ก่อตั้งขึ้นโดย นาย Kim Chong-Hoh ประธานสมาคมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยเป็นที่รวมสมาชิกรัฐสภาที่สนใจในกิจการลูกเสือจากทั่วโลก และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายลูกเสืออย่างใกล้ชิด โดยมีสมาคมลูกเสือรัฐสภาแห่งชาติ เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือระดับรัฐสภา เพื่อสนับสนุนกิจการลูกเสือและการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน และสนับสนุนให้กิจการลูกเสือเข้าถึงฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนและชุมชนของเยาวชนเหล่านั้น ซึ่งปัจจุบัน WSPU มีชมรมหรือสมาคมลูกเสือรัฐสภา จำนวน 100 ประเทศ/ดินแดน เป็นสมาชิก และมีสำนักงานเลขาธิการ WSPU ตั้งอยู่ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

      

        

                            

 

Visitors: 290,247