นายกฯมอบรางวัล จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ 2561

นายกฯมอบรางวัล "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ 2561 กำชับท้องถิ่นจัดการขยะแนวทาง “ประชารัฐ” ปลูกฝังจิตสำนึกท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะ ด้าน มท.1 ขานรับนโยบาย ชูหลัก 3 ช."ใช้น้อย-ใช้ซ้ำ-ใช้ใหม่" แก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่น่ายินดี ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ อันช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อพูดถึงคำว่าขยะมูลฝอยนั้น ย่อมนึกถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในทุกหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศไทย แต่ถึงอย่างไรก็ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคงไม่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากขาดซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง “จังหวัดสะอาด” จึงมีความหมายที่สะท้อนถึงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกร่วมกันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีความยั่งยืน 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน เราทุกคนจึงต้องตระหนักว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยไม่ใช่เป็นเรื่องมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หรือส่วนหนึ่งของประเทศ เพราะบ้านเมืองที่สะอาดสวยงามย่อมเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาคมโลก การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ตั้งแต่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอฝากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และอำนาจในการจัดการขยะโดยตรง ช่วยกันดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รณรงค์ให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องนี้ให้มีความยั่งยืนต่อไป   

"ขอชื่นชมกับความสำเร็จของทุกจังหวัดที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และขอให้รางวัลที่อยู่ในมือของท่านเป็นเสมือนจุดแรกของการสร้างรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศไทย ทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเพื่อสร้างบ้านเมืองที่สะอาดสวยงาม และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อที่นำไปสู่ประเทศไทยที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สืบไป" พลเอกประยุทธ์กล่าว

ด้านพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะ “ประชารัฐ” คือ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ประชาชน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้หลักการ “3Rs  หรือ 3ช คือ Reduce-ใช้น้อย Reuse-ใช้ซ้ำ Recycle - นำกลับมาใช้ใหม่” โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด กลางทาง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

"ตลอดเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งการมอบรางวัลในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่จังหวัดที่มีผลงานดีเด่น และกระตุ้นจังหวัดอื่นๆ ให้ดำเนินการรณรงค์และบริหารจัดการขยะในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ดียิ่งขึ้น เป็นมิติใหม่ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป" รมว.มหาดไทยกล่าว

ทั้งนี้โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับจังหวัด และรางวัลระดับประเทศ สำหรับระดับจังหวัด ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัล ซึ่งมีจำนวน 2 ประเภท คือ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสำหรับรางวัลระดับประเทศนั้น  จะมีอยู่ 3 ประเภท ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้ ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุดรธานี ,ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดเลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดหนองบัวลำภู และระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอ่างทอง

 

Visitors: 274,681