ศิริราชจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

ศิริราชจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2018 (SICMPH 2018)

Theme  “Moving forward through Aged Society” (ก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุ)

1 - 3  ส.ค. 61 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  เป็นประธานการแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี  2561 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2018 (SICMPH 2018) ร่วมกับ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ดร.ประกาศิต  กายะสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศ.พญ.มณี  รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมด้วยคณะกรรมการการจัดงาน ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการชั้น 2 รพ.ศิริราช

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี  2561 ว่า เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มุ่งเน้นการมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีของผู้สูงอายุ  จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2568  ซึ่งสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจาก “สังคมผู้สูงอายุ” (Ageing society)  มาเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Aged society) ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จะมีคนไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งและควรมุ่งเป้าเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษ  

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ขึ้น เพื่อเตรียมการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยเน้นประเด็นหลัก ตั้งแต่ การส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ที่ทันสมัย  การดูแลผู้สูงอายุแบบสหสาขาวิชาชีพ แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรค  ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ด้านสุขภาพในสาขาต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยคำนึงถึงการดูแลผู้สูงอายุให้ครบทุกมิติ   อีกทั้ง เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของรัฐบาลไทย ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์แห่งอาเซียน “Thailand: Medical Hub of ASEAN” ในการให้บริการด้านสุขภาพและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพด้วย 

การประชุมวิชาการ  SICMPH 2018 นี้ ประกอบด้วยกิจกรรม  2 ส่วนหลัก คือ  1. ภาควิชาการ ภายใต้แนวคิดหลัก “Moving forward through Aged Society” (ก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3  สิงหาคม 2561  ณ  อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช แบ่งเป็น การประชุมสัมมนา (Symposia)  ประกอบด้วย การบรรยายและสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ  การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร์ และการบรรยาย (Poster/oral presentation) ตลอดจนการมอบรางวัลวิจัยดีเด่นในระดับต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และ   2. ภาคประชาชน ภายใต้ประเด็นหลัก  “ก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์”  ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม  2561 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี และโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช 

สำหรับหัวข้อการประชุม ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  กล่าวว่า หัวข้อการประชุมครั้งนี้ นอกจากมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนคนไทยแล้ว ยังมุ่งเน้นในศาสตร์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนนวัตกรรมและความร่วมมือ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในอนาคตแบบองค์รวม      

การจัดประชุมตลอด 3 วัน จะมีหัวข้อเด่น ๆ ที่สำคัญ เชื่อว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพเพื่อประชาชนคนไทยได้  ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมเป็นวิทยากร  อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย  สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 

อีกทั้งยังมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงในวงการ เช่น ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.บรรลุ ศิริพานิช ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ไปประชุมสมัชชาผู้สูงอายุโลก (World Assembly on Aging) ที่ประเทศออสเตรีย เมื่อปี 2525 และเป็นบุคคลสำคัญคนแรก ๆ ในการผลักดันงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้จะมีวิทยากรเข้าร่วมมากกว่า 100 ท่าน ครอบคลุมมากกว่า 70 หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยและน่าสนใจ เช่น  ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ,  การเตรียมการเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ปัจจุบันและอนาคต,  กลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndrome) ได้แก่ ภาวะหกล้ม ความบกพร่องในด้านการรู้คิด (เช่น ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน ภาวะซึมเศร้า) ภาวะขาดสารอาหาร การดูแลสุขภาพเนื่องจากความเสื่อมของแต่ละอวัยวะในผู้สูงอายุ เช่น โรคกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อมต่าง ๆ การสูญเสียความสามารถในการเห็นและการได้ยิน, โรคมะเร็งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก, การส่งเสริมสุขภาพ เช่น อาหาร การออกกำลังกาย การใช้วัคซีนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ, การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต, ประเด็นสำคัญในการทำวิจัยในผู้สูงอายุ ได้แก่ จริยธรรมการทำวิจัยในผู้สูงอายุ และแนวโน้มการทำวิจัยในผู้สูงอายุในอนาคต การนำแนวคิดจากงานวิจัยไปสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ได้แก่ การทำเครื่องมือแพทย์ช่วยผู้ป่วยสูงวัย หุ่นยนต์ดินสอ รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยจากต่างประเทศ จำนวน 56 เรื่อง     

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รางวัลวิจัยดีเด่นในระดับต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก หรือชีวการแพทย์ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการศึกษา รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านสาธารณสุขและชุมชนสังคม และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่

การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีทางวิชาการที่นำเสนอสู่สาธารณชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยในการเตรียมรับปัญหาทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยมุ่งหวังให้เกิด “ภาวะสูงวัยสุขภาพดี” (Healthy ageing) ตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก  สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Aged society) ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม โดยเป็นเวทีให้นักวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น แพทย์เฉพาะทางอวัยวะ (organ specialist) อายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (geriatrician) แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตลอดจนแพทย์ทุกสาขา   ที่ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บุคลากรทางสุขภาพด้านพฤฒาวิทยา (gerontologist) ที่ร่วมเป็นสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาทางวิชาการและวิจัย ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทยต่อไป 

ด้าน  รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงกิจกรรมภาคประชาชน “ก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม  2561 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี และโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1 บูธรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2 โซน

• โซนที่ 1 ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เช่น วัดระดับไขมัน ความดันโลหิต ทดสอบสมรรถภาพทางกายพื้นฐาน ตรวจประเมินภาวะสมองเสื่อม ประเมินภาวะความเครียด การตรวจวัดความแข็งแรงของหลอดเลือดแดง จากหน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นต้น

• โซนที่ 2 สารพันความรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในรูปของนิทรรศการความรู้ตามแนวคิดสุขภาพแบบองค์รวม Holistic Health  จากองค์กรเครือข่ายภายนอกและภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โครงการบางกอกน้อยโมเดล  ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ คลินิกเลิกบุหรี่  ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและยาในผู้สูงวัย เป็นต้น

2. เวทีกิจกรรมภาคประชาชน จัดเสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายองค์กรภายนอกและคณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ สังคม และด้านเศรษฐกิจ สาธิตการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ เช่น  การประกอบอาหาร การออกกำลังกาย  โครงการการสร้างสรรค์วงดนตรีผู้สูงอายุ  เป็นต้น  

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา กล่าวปิดท้ายว่า การประชุมวิชาการนานาชาติฯ  ครั้งนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการทุกภาคส่วนที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ เพื่อให้สังคมผู้สูงอายุของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึง ทั้งในระดับนโยบายรัฐบาล  ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,500 คน  ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุม ในวันที่ 1 สิงหาคม  2561 เวลา 15.00 น. พร้อมทั้งเสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและทอดพระเนตรงานกิจกรรมภาคประชาชน “Moving Forward Through Aged  Society” “ก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” จึงขอเชิญชวนแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.sicmph.com  รับสิทธิพิเศษเพียงลงทะเบียนก่อน 30 มิถุนายน 2561  และบุคลากรทางการแพทย์อายุ 60 ปี ขึ้นไป ลงทะเบียน ฟรี  สอบถามข้อมูลลงทะเบียน โทร. 0 2419 2673 ข้อมูลทั่วไป โทร. 0 2419 2675 

    

 

 

  

 

Visitors: 289,097