โครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม รายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถิติของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปี 2560 พบผู้ป่วยทั้งหมด 5,589 คน เป็นเพศชาย 4,746 คน คิดเป็นร้อยละ 84.92 และเพศหญิง 843 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08  โดยกลุ่มผู้ป่วยที่มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.80 รองลงมาได้แก่ช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.28 และช่วงอายุระหว่าง 30-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.10 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ว่างงาน ประเภทของยาเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือยาบ้า และสุรา สำหรับสาเหตุที่เสพยาเสพติดมากที่สุดคือเพื่อนชวนและอยากทดลองเสพยา ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ มีภารกิจหลักในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพต่าง ๆ และมีความมุ่งหวังให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ ทางสถาบันฯจึงได้จัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอนขึ้นเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้   

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาได้ออกไปประกอบอาชีพที่สุจริต นอกจากนี้ยังทำให้บุคลากรของสถาบันฯ มีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี เสียสละ เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมถึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ และประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้กำหนดจัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00น. เป็นต้นไป ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็นประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. และประเภทเดินวิ่ง 5 กม. ค่าสมัครท่านละ 400 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก 1 ตัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่โทร 0 2531 0080-8 ต่อ 494 ,449,432 และ514 หรือ ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.pmnidat.go.th 

 

   

 

 
Visitors: 289,705