สธ.เชิญนักคิด นักพัฒนา IT ส่งผลงานซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท

สธ.เชิญนักคิด นักพัฒนา IT ส่งผลงานซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท 

 

กระทรวงสาธารณสุขเชิญนักคิดนักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลงานซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชั่น ร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสุขภาพ (eHealth) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท สมัครและส่งผลงานที่ http://ict-contest.moph.go.th จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แถลงข่าว การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ICT Innovations for eHealth” ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ตามนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ของรัฐบาล โดยพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสุขภาพ (eHealth หรือ Health IT) มาเป็นเครื่องมือและบริการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยผู้ให้บริการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ  ได้แก่ การรับส่งข้อมูลสุขภาพ ระบบใบสั่งยาบันทึกข้อมูลสุขภาพระบบการส่งต่อเครือข่ายบริการสุขภาพระบบตรวจรักษาทางไกล รวมถึงการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อการเผยแพร่หรือให้บริการข้อมูลการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น Oryor Smart Application,App. Tumdee Drug Alert แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา App. Samunprai First สืบค้นข้อมูลสมุนไพรใช้ดูแลรักษาโรคเบื้องต้นด้วยตนเอง และ App.GIS Health ค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพเพื่อนำวตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพไปต่อยอดให้ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรมและปลอดภัยโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคมหาวิทยาลัย เอกชน และองค์กรภาครัฐ รวมทั้งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในมิติต่าง ๆ และเป็นผู้ตัดสินในทุกรอบการคัดเลือกโดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

 ด้าน นายแพทย์พลวรรธน์  วิทูรกลชิต  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชน  นิสิตนักศึกษา และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และส่งผลงานได้ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) หรือ โมบาย แอปพิเคชั่น (Mobile Application)หรือนวัตกรรมอื่นๆที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างง่ายและรวดเร็ว มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเองตรงกับความต้องการของประชาชน  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งสร้างความเป็นธรรม  ความเสมอภาคในการขอใช้บริการ  “อยู่ที่ไหนก็รู้ข้อมูลได้” ที่ https://ict-contest.moph.go.th/ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561นี้ โดยจะทำการตัดสินรอบแรกในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพประจำปี 2561ในวันที่ 19มิถุนายน 2561ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่e-mail : mhealth@moph.mail.go.thโทร 0 2590 1204, 0 2590 1207-8  ในวันเวลาราชการติดตามรายละเอียดโครงการและผลการตัดสินรอบต่าง ๆ ได้ที่  https://ict-contest.moph.go.th/

    

Visitors: 290,247