สรพ. จัดประกวดคลิปวิดิโอ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)”

สรพ. จัดประกวดคลิปวิดิโอ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)”

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนประชาชน  นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบของแอนิเมชั่น,ละครสั้น,ภาพยนตร์สั้น, วิดีโอ INFO GRAPHIC ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนของประชาชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า  ความหมาย และประโยชน์ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA  ไปสู่สังคม   โดยสามารถจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 (ดูวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)

ผู้สนใจสามารถ DOWN LOAD  ใบสมัคร หรือศึกษารายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่  www. ha.or.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โทร 0 2832 9400 , 0 2832 9413

Visitors: 289,097